2014 Contributors

Thank you very much to our sponsors and donors!
It is only through their generosity that we can continue our work.

Financial Contributors

$25,000+

Lin, Hui Mei Chung, Kou Chueh

$10,000+

Chien, Kathleen

$5,000+

Chien, Linda
Fu, Ellen
Ku, Eileen Wenching & Edward

$2,000+

Yang, Debra
Whitter Senior Center
Rose Valley Center
Hsu, Michael
Kwoh & Pong Foundation
Sun, Linda

Wong, Jeanie

$1,000+

San Gabriel 邱太太
Hwang, Mou-Jeng & L P Kang
Micro Tech concepts Inc
Hsieh, Yuhyen
Hall, Lynn Y
Wang, Ya Jung
Lin Tienting Group
Daues, Rita
Fafoutis, Nicolaos & Cassie
Kao, Mabel Chia Gin
Kao, Margaret
Tao, Ka Ol Wong
Tsai, Paul & Su-Yin
Wang, Bing Joe & Shu Lin
Wang, Shiangyi Suzie

$500+

Chang, Su Chuan
Chen, Charles & Nancy
Chen, Simon & Yen Ying
Ho, Charles & Marie
Hsu, Evelyn
Songlin South LLC
Tuan, Michael
Yi Chin

Material Items

Vida Enterprise Corp – 7 Boxes of Gloves